RODO

REGULAMIN

przetwarzania danych osobowych w firmie Technika Grzewcza „Termika” Robert Bieniek w Mławie

 

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

 • 1
 1. Regulamin przetwarzania danych osobowych w firmie Technika Grzewcza „Termika” Robert Bieniek w Mławie zwany dalej „Regulaminem” jest realizacją polityki bezpieczeństwa – zbiorem zasad i procedur obowiązujących przy przetwarzaniu i wykorzystywaniu danych osobowych we wszystkich zbiorach danych osobowych administrowanych przez tą firmę.
 2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się zapisy zawarte w:

1) rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1);                                                                           2) ustawie z dnia 24 maja 2018  r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz.1000); 3) dokumencie „Polityka  Prywatności firmy Technika Grzewcza „TERMIKA” Robert Bieniek” z dnia 24 maja 2018 r.

 1. Ochrona danych zapewniana przepisami wymienionymi w ust.1 ma zastosowanie do osób fizycznych – niezależnie od ich obywatelstwa czy miejsca zamieszkania – w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych. Ochrona danych nie dotyczy osób wykonujących działalność gospodarczą, których dane ujawnione są w upublicznionych urzędowych rejestrach (np. CEDiG, KRS).
 • 2

Przez użyte w treści Regulaminu sformułowania należy rozumieć:

RODO – rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1);

Termika  – firma prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Technika „Termika”, Robert Bieniek ul. Aleja Józefa Piłsudskiego 10A, 06-500 Mława, NIP: 569-125-48-45, REGON: 130373973; www.termika-sklep.pl, www.termikabieniek.pl;

administrator – administrator danych osobowych  którym jest Robert Bieniek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Technika Grzewcza „Termika” Robert Bieniek, ul. Aleja Józefa Piłsudskiego10A, 06-500 Mława;

zbiór danych osobowych – uporządkowany zestaw danych osobowych dostępnych według określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy zestaw ten jest scentralizowany, zdecentralizowany czy rozproszony funkcjonalnie lub geograficznie;

 

przetwarzanie danych – oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;

 

system informatyczny – zespół środków technicznych zarówno automatycznych jak i nie zautomatyzowanych (urządzenia komputerowe, drukujące, łączności, wraz z okablowaniem i oprogramowaniem, zapisy w formie papierowej), środki techniczne zabezpieczające dane osobowe, użytkownicy tych urządzeń i programów, a także sieć informatyczna i udostępniane przez nią zasoby;

 

pracownik – osoba zatrudniona w Termice na podstawie umowy o prace lub umowy zlecenia.

 

współpracownik – nie będąca pracownikiem osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna której Termika powierzyła dane osobowe w oparciu o stosowne umowy powierzenia danych.

 

ROZDZIAŁ II

Podstawy systemu bezpieczeństwa danych osobowych w Spółce

 

 • 3

Administrator określa zakres przetwarzanych danych osobowych w wydawanych przez siebie zarządzeniach, regulaminach lub w indywidualnych umowach zawartych z pracownikami, współpracownikami oraz z innymi podmiotami zewnętrznymi, którym zlecono przetwarzanie danych osobowych.

 • 4
 1. Dostęp do zbioru danych osobowych oraz ich przetwarzania mają tylko osoby upoważnione przez administratora.
 2. Pracownicy i współpracownicy przy przetwarzaniu danych osobowych są zobowiązane do przechowywania danych osobowych we właściwych zbiorach, nie dłużej niż jest to niezbędne dla osiągnięcia celu ich przetwarzania.
 3. Pracownicy i współpracownicy są zobowiązani do postępowania zgodnie z „Instrukcją ochrony przetwarzania danych w systemie informatycznym” stanowiącą załącznik nr 1.

 

 • 5

Procedura postępowania w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych jest następująca:

1)  każdy pracownik lub współpracownik Termiki, który stwierdzi fakt naruszenia danych osobowych bądź posiada informację mogącą mieć wpływ na bezpieczeństwo danych osobowych jest zobowiązany niezwłocznie zgłosić to administratorowi;

2)  do czasu przybycia na miejsce administratora należy:

–  niezwłocznie podjąć czynności niezbędne do powstrzymania skutków naruszenie ochrony (o ile to jest możliwe),

–  ustalić przyczynę i sprawcę naruszenia ochrony,

– rozważyć wstrzymanie bieżącej pracy na komputerze lub pracy biurowej w celu zabezpieczenia miejsca zdarzenia, na ile to możliwe należy zaniechać wszelkich działań mogących utrudnić analizę wystąpienia naruszenia ochrony i udokumentowanie zdarzenia;

3)  po przybyciu na miejsce naruszenia danych osobowych administrator zapoznaje się z zaistniałą sytuacją i wybiera sposób dalszego postępowania;

4)  administrator dokumentuje zaistniały przypadek naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych sporządzając raport, który zawiera następujące informacje:

–   wskazanie osoby zawiadamiającej o naruszeniu, oraz innych osób zaangażowanych w wyjaśnienie okoliczności naruszenia bezpieczeństwa,

–   określenie czasu i miejsca zawiadomienia o naruszeniu bezpieczeństwa, jak i samego naruszenia (o ile da się ustalić),

–   określenie okoliczności towarzyszących i rodzaju naruszenia,

–   opis podjętego działania wraz z wyjaśnieniem wyboru sposobu działania,

–   przyczynę wystąpienia naruszenia bezpieczeństwa.

 

 • 6

Zabrania się  pracownikom i współpracownikom Termiki:

1) przetwarzania w zbiorze danych osobowych:

 1. a)  do których przetwarzania nie jest dany pracownik upoważniony,
 2. b)  których przetwarzanie jest prawnie zabronione,
 3. c)  niezgodnych z celem dla którego stworzono zbiór danych osobowych,

2) udostępniania lub umożliwianie dostępu do danych osobowych osobom nieupoważnionym.

 

ROZDZIAŁ III

Gromadzenie danych osobowych

 

 • 7

Dane osobowe przetwarzane w Termice mogą być uzyskiwane:

1) bezpośrednio od osób których te dane dotyczą i za ich zgodą,

2) z innych źródeł, w granicach dozwolonych przepisami prawa.

 

 • 8
 1. Zebrane dane osobowe mogą być wykorzystane wyłącznie do celów, dla jakich były, są lub będą zbierane i przetwarzane. Po wykorzystaniu dane osobowe powinny być przechowywane w postaci uniemożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą.
 2. W przypadku konieczności udostępnienia dokumentów i danych, wśród których znajdują się dane osobowe niemające bezpośredniego związku z celem udostępnienia, należy bezwzględnie dokonać zmiany tych danych osobowych w sposób zapewniający anonimowość osób, których dane te dotyczą.

 

ROZDZIAŁ IV

Obowiązek informacyjny

 

 • 9
 1. Osoby które zbierają i przetwarzają dane osobowe, są odpowiedzialne za poinformowanie osób, których dane przetwarzają o:
 2. a)  adresie Termiki pod którym dane są zbierane i przetwarzane,
 3. b) adresie mailowym oraz adresie listowy administratora;
 4. b)  celu zbierania danych, dobrowolności lub obowiązku podania danych, a jeżeli taki obowiązek istnieje, o jego podstawie prawnej,
 5. c)  prawie wglądu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania i usunięcia.

Wzór klauzuli informacyjnej stanowi załącznik nr 2. Klauzula ta może stanowić załącznik do oferty, umowy, faktury wystawionej klientowi.

 

 • 10
 1. Materiały dotyczące działalności Termiki, w szczególności reklamowe, informacyjne, promocyjne mogą być wysyłane tylko do tych osób, które wcześniej wyraziły zgodę na piśmie na przetwarzanie ich danych osobowych w tym celu.
 2. Kandydaci do pracy w Termice w procesie rekrutacji muszą podpisać pisemną zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych lub umieścić i podpisać w składanych dokumentach odpowiednią klauzulę zezwalającą na przetwarzanie swoich danych osobowych. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2.

 

 • 11

Osobom, których dane przetwarza się w zbiorze danych Spółki, przysługuje zgodnie z ustawą prawo kontroli ich danych osobowych, a w szczególności prawo do uzyskania wyczerpujących informacji na temat tych danych.

 • 12

Osobom, których dane przetwarza się w zbiorze danych Termiki administrator ma obowiązek udzielenia  informacji o działaniach podjętych w związku z jego żądaniami, bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania. W razie potrzeby termin ten możemy przedłużyć o kolejny miesiąc z uwagi na skomplikowany charakter żądania, o czym administrator informuje tą osobę.

 

ROZDZIAŁ VII

Ochrona przetwarzania danych osobowych

 

 • 13
 1. Klucze do budynków i/lub pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe wydawane być mogą wyłącznie pracownikom upoważnionym do przetwarzania danych osobowych lub innym pracownikom upoważnionym do dostępu do tych budynków lub poszczególnych pomieszczeń.
 2. Termika realizując politykę bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych może wprowadzać inne, zgodne z prawem formy monitorowania dostępu do obszarów przetwarzania danych osobowych.
 3. Środki techniczne i organizacyjne oraz przedsięwzięcia niezbędne do zapewnienia ochrony danych osobowych stosowane w Termice są następujące:
 4. a)  urządzenia służące do przetwarzania danych osobowych znajdują się wyłącznie w pomieszczeniach zabezpieczonych zamkami patentowymi,
 5. b)  dostęp do pokoi w których znajdują się zbiory danych osobowych jest kontrolowany za pomocą wydawania kluczy tylko osobom uprawnionym,
 6. c)  stosuje się szafę metalową zamykaną do przechowywania nośników z kopiami zapasowymi zawierających dane osobowe,
 7. d)  sieć lokalna podłączona jest do internetu poprzez router spełniający jednocześnie funkcję sprzętowego, zewnętrznego firewalla filtrującego dane przechodzące pomiędzy siecią lokalną i siecią publiczną,
 8. e) komputery wyposażone są w oryginalne programy antywirusowe,
 9. d) wejście do lokalu zabezpieczone jest alarmem antywłamaniowym,
 10. Jako środek ochrony w ramach narzędzi baz danych i innych narzędzi programowych oraz środków ochrony w ramach system użytkowego, każdy komputer, z którego możliwy jest dostęp do danych osobowych zabezpieczony jest ośmioznakowym hasłem uruchomieniowym, stosowane jest wygaszenie ekranu w przypadku dłuższej nieaktywności użytkownika, stosowana jest blokada hasłem podczas dłuższej nieaktywności użytkownika.
 11. W przypadku, gdy zachodzi konieczność naprawy sprzętu poza siedzibą Termiki, należy wymontować z niego nośniki informacji zawierające dane osobowe i przekazać je administratorowi do przechowania.

 

 • 14
 1. Administrator zobowiązany jest do wydawania imiennych upoważnień do przetwarzania danych osobowych oraz cofniętych upoważnień. Upoważnienie może zostać wydane na czas określony lub do odwołania. Wzór upoważnienia stanowi załączniki nr 3. Upoważnienia są ewidencjonowane i przechowywane przez administratora. Wzór ewidencji zbiorów danych osobowych i osób upoważnionych do przetwarzania danych stanowi załącznik nr 4.
 2. Administrator zobowiązany jest do zbierania, ewidencjonowania i przechowywania  oświadczeń osób przetwarzających dane osobowe o zachowaniu w tajemnicy danych, z którymi mają styczność oraz stosowanych przy przetwarzaniu danych osobowych środkach bezpieczeństwa. Wzór oświadczenia stanowi załączniki nr 5.
 3. Pracownik składa oświadczenie o zachowaniu poufności oraz o zapoznaniu się z przepisami: –  RODO                                                                                                                                                               –  ustawy,                                                                                                                                                                  – „Polityki  Prywatności firmy Technika Grzewcza „TERMIKA” Robert Bieniek” z dnia 24 maja 2018 r.,                                                                                                                                                  – niniejszego Regulaminu.                                                                                                                              Wzór oświadczenia stano załącznik nr 6.
 4. Brak ważnego upoważnienia, o którym mowa w ust. 1, oraz brak podpisanych oświadczeń, o których mowa w ust.2, uniemożliwia powierzenie pracownikowi wykonywania zadań i obowiązków związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

 

 • 15

Całkowity nadzór i kontrolę przetwarzania danych osobowych w Termice  realizuje administrator.

ROZDZIAŁ VIII

Zasady udostępniania danych osobowych

 

 • 16

Z zastrzeżeniem § 17 administrator udostępnia dane osobowe przetwarzane we własnych zbiorach tylko osobom lub podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy przepisów prawa.

 • 17
 1. Zbiory danych udostępnia się na pisemny, umotywowany wniosek, chyba że odrębne przepisy prawa stanowią inaczej.
 2. Wniosek powinien zawierać informacje, umożliwiające wyszukanie żądanych danych osobowych w zbiorze oraz wskazywać ich zakres i przeznaczenie.

.

 • 18

Administrator może odmówić udostępnienia danych osobowych, jeżeli:

1)  spowodowałoby to istotne naruszenia dóbr osobistych osób, których dane dotyczą lub innych osób.

 1. dane osobowe nie mają istotnego związku ze wskazanymi we wniosku motywami działania Wnioskodawcy.
 • 19
 1. Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi wyłącznie w drodze umowy zawartej w formie pisemnej.
 2. Podmiot, o którym mowa w ust.1, jest zobowiązany do zastosowania środków organizacyjnych i technicznych, zabezpieczających zbiór przed dostępem osób nieupoważnionych na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych.
 3. Podmiot, o którym mowa w ust.1, jest zobowiązany przetwarzać dane osobowe wyłącznie w zakresie, w jakim reguluje to zawarta umowa. Wzór umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych określa załącznik nr 7.

 

Załącznik nr 7                                                                                                                                           do Regulaminu przetwarzania danych osobowych

 

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

zawarta w Mławie w dniu ……………………………………………………………………………pomiędzy:

firmą Technika Grzewcza „Termika” Robert Bieniek, ul. Aleja Józefa Piłsudskiego 10A, 06-500 Mława, NIP: 569-125-48-45,  zwanym dalej „Administratorem”

a

_______ zwanym dalej „Przetwarzającym”

 

 1. DEFINICJE

Dla potrzeb niniejszej umowy, Administrator i Przetwarzający ustalają następujące znaczenie niżej wymienionych pojęć:

 • Umowa Powierzenia – niniejsza umowa;
 • Umowa Główna – [wstawić nazwę, numer i datę umowy, w związku z którą zawierana jest umowa powierzenia przetwarzanie danych]
 • RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1).
 1. OŚWIADCZENIA STRON

Strony oświadczają, że niniejsza Umowa Powierzenia została zawarta w celu wykonania obowiązków, o których mowa w art. 28 RODO w związku z zawarciem Umowy Głównej,

 1. PRZEDMIOT UMOWY
  • W trybie art. 28 ust. 3 RODO, Administrator powierza Przetwarzającemu do przetwarzania dane osobowe wskazane w pkt 4.1.-4.2. poniżej, a Przetwarzający zobowiązuje się do ich przetwarzania zgodnego z prawem i niniejszą Umową Powierzenia.
  • Przetwarzający może przetwarzać dane osobowe wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w Umowie Powierzenia, oraz zgodnie z innymi udokumentowanymi poleceniami Administratora, przy czym za takie udokumentowane polecenia uważa się postanowienia Umowy Powierzenia oraz ewentualne inne polecenia przekazywane przez Administratora drogą elektroniczną na adres _______ lub na piśmie.
 2. CEL, ZAKRES I CHARAKTER PRZETWARZANIA
  • Przetwarzający zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych następujących kategorii osób, których dane dotyczą:
   1. _______
   2. _______
  • Zakres powierzonych Przetwarzającemu do przetwarzania danych osobowych obejmuje: _________. (wstawić dane które mogą być przetwarzana: np. nazwisko i imię, adres zamieszkania, PESEL)
  • Celem przetwarzania danych osobowych wskazanych w pkt 4.1.-4.2. powyżej jest wykonanie Umowy Głównej, w szczególności _______.
  • Przetwarzający będzie w szczególności wykonywał następujące operacje dotyczące powierzonych danych osobowych: _______. Dane osobowe będą przez Przetwarzającego przetwarzane w formie elektronicznej w systemach informatycznych oraz w formie papierowej.
  • Przetwarzający będzie zbierał/otrzymywał dane osobowe od _______ [sposób, źródła zbierania danych].
 3. ZASADY POWIERZENIA PRZETWARZANIA
  • Przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych Przetwarzający musi podjąć środki zabezpieczające dane osobowe, o których mowa w art. 32 RODO, a w szczególności:
 1. uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, obowiązany jest zastosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku. Przetwarzający powinien odpowiednio udokumentować zastosowanie tych środków, a także uaktualniać te środki w porozumieniu z administratorem,
 2. zapewnić, by każda osoba fizyczna działająca z upoważnienia Przetwarzającego, która ma dostęp do danych osobowych, przetwarzała je wyłącznie na polecenie administratora w celach i zakresie przewidzianym w Umowie Powierzenia,
 3. prowadzić rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania dokonywanych w imieniu Administratora, o którym mowa w art. 30 ust. 2 RODO i udostępniać go Administratorowi na jego żądanie, chyba że Przetwarzający jest zwolniony z tego obowiązku na podstawie art. 30 ust. 5 RODO. (Obowiązki te nie mają zastosowania do przedsiębiorcy lub podmiotu zatrudniającego mniej niż 250 osób, chyba że przetwarzanie, którego dokonują, może powodować ryzyko naruszenia praw lub wolności osób, których dane dotyczą, nie ma charakteru sporadycznego lub obejmuje szczególne kategorie danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust.  RODO lub dane osobowe dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych)
 • Przetwarzający zapewnia, aby osoby mające dostęp do przetwarzanych danych osobowych zachowały je oraz sposoby zabezpieczeń w tajemnicy, przy czym obowiązek zachowania tajemnicy istnieje również po realizacji Umowy Powierzenia oraz ustaniu zatrudnienia u Przetwarzającego.
 1. DALSZE OBOWIĄZKI PRZETWARZAJĄCEGO
  • Przetwarzający zobowiązuje się pomagać Administratorowi w wywiązywaniu się z obowiązków określonych w art. 32-36 RODO.
  • W sytuacji podejrzenia naruszenia ochrony danych osobowych, Przetwarzający zobowiązuje się do:
   1. przekazania Administratorowi informacji dotyczących naruszenia ochrony danych osobowych w ciągu 24 godzin od jego wykrycia, w tym informacji, o których mowa w art. 33 ust. 3 RODO,
   2. przeprowadzenia wstępnej analizy ryzyka naruszenia praw i wolności osób, których dane dotyczą, i przekazania wyników tej analizy do Administratora w ciągu 36 godzin od wykrycia zdarzenia stanowiącego naruszenie ochrony danych osobowych,
   3. przekazania Administratorowi – na jego żądanie – wszystkich informacji niezbędnych do zawiadomienia osoby, której dane dotyczą, zgodnie z art. 34 ust. 3 RODO, w ciągu 48 godzin od wykrycia zdarzenia stanowiącego naruszenie ochrony danych osobowych.
 1. PODPOWIERZENIE PRZETWARZANIA
  • Administrator nie dopuszcza możliwość podpowierzenia przetwarzania powierzonych danych osobowych podwykonawcom Przetwarzającego.
  • Przetwarzający nie może przekazywać powierzonych mu do przetwarzania danych osobowych do podmiotów znajdujących się w państwach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 2. AUDYT PRZETWARZAJĄCEGO
  • Administrator jest uprawniony do weryfikacji przestrzegania zasad przetwarzania danych osobowych wynikających RODO oraz niniejszej Umowy Powierzenia przez Przetwarzającego, poprzez prawo żądania udzielenia wszelkich informacji dotyczących powierzonych danych osobowych.
  • Administrator ma także prawo przeprowadzania audytów lub inspekcji Przetwarzającego w zakresie zgodności operacji przetwarzania z prawem i z Umową Powierzenia. Audyty lub inspekcje, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, mogą być przeprowadzane przez podmioty trzecie upoważnione przez Administratora.
  • Przetwarzający zobowiązuje się niezwłocznie informować Administratora, jeżeli zdaniem Przetwarzającego wydane jemu polecenie stanowi naruszenie RODO lub innych przepisów o ochronie danych.
 3. ZAKOŃCZENIE POWIERZENIA PRZETWARZANIA
  • Po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych Przetwarzający zależnie od decyzji Administratora usuwa lub zwraca mu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie.
 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1. W sprawach nie unormowanych niniejszą umową, mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

10.2. Wszelkie zmiany umowy mogą być wprowadzone – pod rygorem nieważności – wyłącznie w formie pisemnego aneksu podpisanego przez strony.

 

10.3. W sprawach nie unormowanych niniejszą umową, a dotyczących jej przedmiotu, mają zastosowanie przepisy:

– kodeksu cywilnego;

–  RODO;                                                                                                                                                            – ustawy z dnia 24 maja 2018  r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz.1000); 3) „Polityki  Prywatności firmy Technika Grzewcza „TERMIKA” Robert Bieniek” z dnia 24 maja 2018 r.                                                                                                                                             

 

10.4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.